Innhold
1
Klubbhåndbok
Her er HSILs Klubbhåndbok.  Dersom du vil ha hele som pdf, trykk her
2
Visjon og verdier

Vår visjon 

HSIL – mer enn idrett 

Våre verdier: 

Samhold 

Engasjemet 

Liverd 

Mestring 

Vår virksomhetsidé: 

HSIL skal skape sunn aktivitet og idrettsglede for barn, unge og voksne i alle aldre. Vi skal være en trygg og sosial arena der medlemmer skal kunne delta etter egne forutsetninger og mål, i tråd med klubbens grunnverdierHovedstyre og organisasjon 

3
Hovedstyret:
 • Idrettslaget ledes og forpliktes av hovedstyret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 • Hovedstyret i Høybråten og Stovner IL består av minst 1 leder, 1 nestleder og 3 hovedstyremedlemmer. Disse velges for 2 år ad gangen, og valgene organiseres slik at 1, henholdsvis 2, medlemmer er på valg hvert år. 

 • Idrettslaget har som målsetting at hovedstyre i Høybråten og Stovner IL skal bestå av minimum en ungdomsrepresentant.

3,1
Hovedstyret skal:
 • Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.  

 • Representere laget utad, herunder ivareta lagets interesser overfor det offentlige.  

 • Vurdere den til enhver tid økonomiske situasjonen i laget, og føre kontroll i henhold til en til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Søke om tilgjengelige økonomiske midler fra det offentlige, overordnede organisasjonsledd og andre. Inntekten fra ulike igangsatte virksomheter i hovedlagsregi, medlemskontingent, avgifter, ulike tilskudd/bidrag disponeres av lagets hovedstyre og fordeles i samsvar med budsjetter og oppståtte behov.  

 • Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks/gi mandat for disse.  

 • Hovedstyret skal påse at det blir tilrettelagt for aktivitet og at det sportslige drives i henhold til idrettens verdigrunnlag.  

 • Foreta ansettelser av lønnet personell, fastsette disses myndighet og arbeidsoppgaver og føre kontroll med disses virksomhet i henhold til myndighet og arbeidsinstruks.  

 • Inngå alle avtaler med sponsorer og leverandører. 

 • Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. § 1. Basislovnormen  

 • Ansvar for at det forefinnes politiattester for trenere / ledere der dette kreves. Gruppene skal informere sine trenere/ledere slik at de leverer søknad om politiattest til kontoret. (NB. Daglig leder skal alltid ha oppdatert liste over alle trenere/ledere i idrettslaget) 

3,2
Hovedstyremøter:
 • Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av hovedstyremedlemmene forlanger det.  

 • Hovedstyret er vedtaksført når minst tre av hovedstyrets medlemmer / varamedlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.  

 • Det settes en frist for når saker som ønskes behandlet på hovedstyremøte må være innmeldt. En gruppe som ønsker en sak behandlet må sende inn en skriftlig redegjørelse for saken. Gruppa kan i tillegg be om å få delta ved behandling av saken, eventuelt bli innkalt til hovedstyremøtet av leder/daglig leder. Gruppene vil få komplett saksliste for hovedstyremøtene med frist for å komme med kommentarer. Referat fra hovedstyremøtene skal sendes gruppene, samt legges ut på klubbens hjemmesider 

 • Såfremt sakslisten gir rom for det, skal en og en gruppe innkalles til hovedstyremøte for å informere om arbeidet i gruppa.  

 • En gruppe kan anmode om at det avholdes hovedstyremøte i forbindelse med en bestemt sak. Hovedstyrets leder avgjør imidlertid om det er påkrevd med styrmøte eller om saken kan vente til ordinært hovedstyremøte eller avgjøres på annen måte.  

 • Hovedstyrets møteplan skal være tilgjengelig på klubbens nettsider

4
Klubbsekretær
 • Klubbsekretær er administrativt ansvarlig. Klubbsekretærs ansvarsområder, arbeidsoppgaver og myndighet fastsettes i den til enhver tid gjeldende arbeidsinstruks for Klubbsekretær fastsatt av hovedstyret i Høybråten og Stovner idrettslag.  
 • Klubbsekretær møter med tale- og forslagsrett på årsmøte i idrettslaget.
5
Grupper:
 • Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper. Gruppene er tilknyttet særforbund, og skal følge disses lover og bestemmelser i tillegg til lagets egen lov og øvrige bestemmelser.  

 • Gruppene ledes av egne personer, som velges på gruppenes årlige møte. 

 • Gruppene skal legge til rette for og stimulere til aktivitet i sin idrett på en best mulig måte. Dog skal gruppene bidra til at idrettslaget som helhet fremstår som en samlende enhet, og søke samarbeide på tvers av gruppene.  

 • Gruppene har egne budsjett.  

 • Referater fra gruppestyremøtene skal sendes daglig leder.  

 • For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjennelse.

6
Andre komiteer/utvalg:
 • Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøte i idrettslaget, etter innstilling fra hovedstyret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle verv som skal velges på årsmøte. 

 • Komiteer/utvalg som ikke er nevnt, rapporterer i utgangspunktet til daglig leder. Midlertidige prosjektgrupper skal få oppgitt hvem de skal rapportere til ved oppstart.

10
Organisasjon

Organisering.JPG

20
Retningslinjer for oppmerksomhet fra HSIL

Æresmedlem  

 • l og blomster 

 • Gullmerke 

 • Diplom 

 

Ved runde år Ved runde år markeres ved blomster til:  

 • æresmedlemmer  

 • sittende hovedstyremedlemmer  

 

Jul Blomster til:  

 • ansatte  

 • større sponsorer, eventuelt takkebrev  

 • sittende hovedstyremedlemmer   

 

Begravelser Krans/blomster til:  

 • æresmedlemmer  

 • sittende hovedstyremedlemmer  

 

Bryllup Lagets vimpel med stett til ansatte.  

 

Oppmerksomhet ved andre anledninger:  

 • Blomster og Gullmerke til de som har gjort en spesiell innsats  

 • Blomster til hovedstyremedlemmer som går ut av hovedstyret etter endt funksjonstid  

 • Alle gaver og annen oppmerksomhet må samordnes gjennom administrasjonen.  

 

Gruppene kan i tillegg ha supplerende retningslinjer om ønskelig.   

30
Økonomiske retningslinjer for HSIL

Det er utarbeidet egne økonomiske retningslinjer for idrettslaget, RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSFØRSEL I HØYBRÅTEN OG STOVNER IL, Vedlegg 2

Økonomihåndbok for HSIL

31
Økonomiske retningslinjer for utøvere i HSIL

Generelt:  

HSIL kan dekke påmelding for deltakelse på klubb-/krets-/landsnivå gjennom gruppene.  

 

Gruppene kan dekke utgifter ved krets- og landslagssamlinger for utøvere som er relatert og godkjent av trener/lagleder.  

 

Gruppene kan betale dokumenterte utgifter til nødvendig leder/trener i samband med samlinger/konkurranser med overnatting.  

Lisens:  

Utøvere dekker egen forsikringslisens der dette er påkrevd.  

Utstyr/bekledning:  

Utøvere har rabatter på utstyr/bekledning i forbindelse med klubben sin avtale med leverandør av slikt utstyr. Disse leverandørene bør/skal brukes av både utøvere og trenere/ledere.  

HSIL skal ikke subsidiere innkjøp av utstyr utenom de rabatter som oppnås.  

Videresalg av utstyr/bekledning/produkter kan være en inntektskilde for HSIL.  

Individuelle ordninger:  

Det åpnes for personlige sponsorer for lag og for utøvere over 14 år med følgende restriksjoner:  

 • Alle avtaler skal være i henhold til NIF’s lover om utøveres rett til å inngå individuelle avtaler, 

 • Alle avtaler skal på forhånd godkjennes av HSIL.  

 • Det kan ikke inngås avtaler med konkurrerende samarbeidspartnere av HSIL.  

 • Reklameregelverket innenfor den enkelte idrett må overholdes.  

32
Søknad om støtte og tilskudd

HSIL skal aktivt søke tilskudd og støtte der hvor dette er mulig. Følgende faste steder skal søkes:  

Se vedlegg 4, Søknadshjulet, for søknadsmuligheter og frister. 

Hovedstyre skal godkjenne og prioritere søknader om kultur og frivillighetsmidler i Bydel Stovner.

40
Statutter
41
Statutter for æresmedlemskap i HSIL

Æresmedlemskap i HSIL tildeles medlemmer som gjennom lang tid har gjort en stor innsats som leder, trener og/eller har vært aktiv for idrettslaget på andre måter. Vedkommende må også ha representert laget på en fortjenestefull måte utad. Æresmedlemskapet skal henge svært høyt.  

Forslag til kandidater, med begrunnelse, sendes til idrettslagets hovedstyre, som foretar den endelige tildelingen.

42
Statutter for HSIL bragd og gullmerke

Lagets Bragd- og aktivitetspokal tildeles medlemmer som over tid har vist stor interesse og høy aktivitet i lagets idretter/aktiviteter. Tildelingen skjer på årsmøtet. Forslag til kandidater, med begrunnelse, sendes til idrettslagets hovedstyre som foretar den endelige tildelingen.

43
Instruks ved aktiviteter i HSIL regi

Det forventes at alle tar ansvar dersom uhellet skulle være ute. Denne instruksen avklarer kun ansvaret i forbindelse med tilgjengeligheten til telefon, båre og annet førstehjelpsutstyr.  

Ansvarlig person:  

 • Treninger: Trener  

 • Kamper: Lagleder  

 • Andre arrangement: Rennleder/ansvarlig  

Ansvarlig person skal sørge for at telefon er tilgjengelig ved enhver aktivitet i idrettslagets regi. Bruk av mobiltelefon er blitt så utstrakt at vi anser det som forsvarlig at mobiltelefon benyttes.  

Ved alle arrangementer/treninger på Høybråten Stadion er båre plassert i garderoben og hjertestarter plassert inne ved hovedinngang 

Mangler/feil ved utstyret rapporteres til administrasjonen i idrettslaget snarest mulig.  

Annet førstehjelpsutstyr: Ansvarlig er pliktig til å påse at annet antatt nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig ved all aktivitet i idrettslagets regi. Medisinsk nødtelefon: 113 

Det er ikke tillat å nyte eller omsette alkohol eller andre rusmidler ved idrettslagets arrangementer eller turer/turneringer i regi av idrettslaget der det deltar barn og unge under 18 år.

50
Avtaler

Hovedstyre er koordinator og ansvarlig for alle samarbeidsavtalene i idrettslaget. Retten til å inngå slike avtaler tilhører hovedstyre og er i henhold til NIF’s lover. Som avtale regnes enhver avtale som gir en annen part rett til å utnytte idrettslaget eller dets medlemmer i markedsføring eller øvrig virksomhet. En gruppe kan selv ta kontakt med mulige samarbeidspartnere, men dette må alltid avtales med hovedstyre på forhånd.  

Dette for å unngå at en og samme bedrift mottar flere henvendelser fra idrettslaget på samme tid, samt for å sikre at sponsorer som har gitt signaler om at de kun ønsker å støtte enkelte grupper ikke blir kontaktet av andre. Gruppene i laget må unngå å bli konkurrenter. Likeledes må hovedstyre varsles når en gruppe er inne i periode hvor de går rundt til bedriftene og ber om gavepremier og/eller selger annonser til program og lignende. Gruppelederne har en egen mappe der alle samarbeidsavtaler som berører den enkelte gruppe, både direkte og indirekte, til enhver tid skal være samlet.  

Den enkelte gruppe har ansvar og skal ha kjennskap til innholdet i samtlige avtaler som berører deres gruppe. I tillegg har gruppene ansvar for at alle ledere og utøvere blir gjort kjent med hvilke forpliktelser de har.  

Alle må notere seg hvem de øvrige gruppene i idrettslaget har avtaler med (se egen oversikt). Vi må alle bli enda mer bevisst i forhold til våre sponsorer og bli enda flinkere til å ta vare på dem.  

Alle samarbeidsavtaler skal godkjennes av hovedstyret, før de underskrives. Vi må huske at arbeidet først begynner når samarbeidsavtalen er undertegnet, etterarbeidet legger grunnlaget for nye muligheter.

51
Trenerkontrakter

Trenerkontrakter der det skal utbetales lønn til trener utover fribeløp, skal godkjennes av hovedstyret før de underskrives. 

70
Diverse

Praktiske opplysninger  

På disse sidene er det samlet diverse praktisk informasjon som ikke naturlig hører hjemme andre steder. Se over sidene og gjør deg kjent med innholdet. 

71
Oppslag – egne plakater:

Alle oppslag som settes opp i idrettslagets regi skal settes opp på lagets egne plakater/brevark.  

72
Nøkler Klubbhuset:

Nøkler til klubbhuset, garderobe og møtelokaler kvitteres ut hos daglig leder. Vi har problemer med nøkler som blir borte og som ikke blir innlevert etter avsluttet verv. Vi ber alle de som får nøkler være bevisst på at dette er nøkler som dere har midlertidig så lenge dere har et bestemt verv. Det er viktig at nøklene etter at vervet er avsluttet, leveres tilbake på klubbhuset for å bli kvittert inn igjen og ikke blir overlevert direkte til den som overtar vervet ditt. Du står som ansvarlig for nøkkelen inntil den er kvittert inn. Administrasjonen avgjør hvem som har rett til nøkler. 

73
Reservering av møterom/kjøkken:

På oppslagstavla i klubbhuset henger det en kalender hvor dere fører opp bruk av møterom/kjøkken. De som har satt seg opp på lista har førsterett ved møtekollisjon. Dere kan ringe administrasjonen å be dem føre dere opp på kalenderen.

74
Møteinnkallinger/referat fra møter i gruppene:

Møteinnkallinger og referat fra møter i gruppene skal sendes daglig leder.  

75
Hovedstyremøter i HSIL:

Møtene skal være avsluttet senest klokken 2100. Det tas forbehold om at møtedatoer blir endret eller at det blir flere møter enn oppsatt. Møtedatoer vil bli lagt ut på hjemmesidene. www.hsil.no 

80
Medlemsavgift
Enkeltmedlemmer t.o.m. 18 årKr 250,-
Enkeltmedlemmer f.o.m. 19 år Kr 375,-  
Familie (par med barn t.o.m. 18 år)  Kr 600,- 
Pensjonister  ​Kr 250,- 


90
Media

Det er i stor grad idrettslaget selv som avgjør hvor mye spalteplass vi blir tildelt i avisene! Prøv og bruk media bevisst – ingen arrangementer eller nyheter er for små for lokalpressen.

91
Klubbavisa:

Idrettslaget har en  Klubbavis. Små og store saker dere ønsker å ha med i Klubbavisa sendes til administrasjonen. Avisa betales av hovedlaget 

92
Hjemmeside:

Vi forsøker å oppdatere vår internettside, www.hsil.no minst en gang i uken. Grupper som har egne hjemmesider oppfordres til å gjøre det samme. 

100
Bruk av idrettslagets logo

Denne logoen skal benyttes på alt papir som trykkes i sort/hvitt eller i klubbens farger.  

På klær/vimpler/merker/diplomer osv. benyttes logoen i hvitt, sort eller klubbens farger. 

110
Retningslinjer for profiltøy

Hovedstyret har arbeidet med utvikling av og retningslinjer for profiltøy samt valg av leverandører med bakgrunn i at idrettslaget skal framstå med lik profil uavhengig av idrett. Antallet leverandører er begrenset til tre, avhengig av tidligere inngåtte avtaler og de forskjellige gruppenes behov. 

 • Profiltøy skal godkjennes av hovedstyre og innkjøp skal foretas sentralt eller via etablerte kanaler som for eksempel en WEB-Shop.  Det forutsettes at profiltøyet da er godkjent av Hovedstyret 

 • All profiltøy skal gjøres tilgjengelig for alle grupper. 

Lagidrettene skal benytte lys blå farge på spillerdrakter, mørk blå bukse og lyse blå strømper. Det inngås sentral avtale med leverandør som gjør spilledrakter tilgjengelig for alle lagidretter.  

Aktive og ledere i alpin har behov for bekledning og utstyr som er spesielt for denne aktiviteten (kjøredresser, tykkere jakker, bager). Alpin står fritt til å finne beste leverandør for dette utstyret, men hovedstyret skal godkjenne valget før bestilling. 

Det er ikke tillatt å benytte Høybråten og Stovner IL sin logo ellet navn på annet tøy en det tøyet som er beskrevet over uten skriftlig godkjenning fra Hovedstyret.

200
Vedlegg
​​Vedlegg 1Lover for HSIL
​Vedlegg 2​Retningslinjer for regnskapsførsel
​Vedlegg 3​Hovedstyre og gruppestyrer
​Vedlegg 4​Tildelte æresbevisninger
​Vedlegg 5​Søknadshjulet
​Vedlegg 6​Handlingsplaner
​Vedlegg 7
Økonomihåndbok for HSIL


 

 

Hovedstyremøtehttps://hsil.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=62Hovedstyremøte2019-12-03T17:00:00Z2019-12-03T19:00:00ZKlubbhuset

 I fokus