Innhold
1
Årsplan

I denne mappen ligger det praktisk info for å drifte klubb/lag.

1
Opprettelse av lag

Høybråten og Stovner IL fotball oppretter fotballag det året man starter på skolen. Oppstartsmøte skjer i forbindelse med den årlige internturneringen som er siste helgen i august hvert år. Informasjon om dette skjer via våre nettsider, samt ranselpost til våre nærliggende skoler i bydelen. Deretter arrangerer vi ett oppstartsmøte som er åpent for alle interesserte med barn i 1. klasse. Der rekrutteres støtteapparat. Det opprettes grupper på innstill 50 spillere på guttesiden. Og fritt antall på jentene. Vi prioriterer spillere som tilhører vårt område. Øvrige gutter og jenter blir bedt om å søke til klubber i sitt nærområde.

Oppstartsansvarlig deltar på de tre første øktene sammen med det nye støtteapparatet.
Dette for at alle nye spillere og foresatte blir tatt i mot på en trygg og god måte.
Når støtteapparatet er på plass arrangeres det ett eget møte om veien videre.
På oppstartsmøte sørger klubben for at gruppen blir inndelt i lag som får samme rammer som sikrer et likeverdig tilbud. Vi oppfordrer også støtteapparatet til å delta på Barnefotballkveld i september.
Fotballen er klubbstyrt, men er i hovedsak foreldredrevet.

Oppstartshalvåret er kostnadsfritt.
Klubben har ikke banekapasitet til å etablere lag for yngre
årsklasser enn før skolestart.

Lagene spiller 5’er fotball frem til og med 10 år. 11 og 12 år spiller 7 ’er fotball, mens det spilles 9’er fotball fra 13 år og 11er fotball fra 14 år.

Utstyr i forbindelse med oppstart tildeles alle lag ihht. til antall spillere (baller, kjegler, vester, 1.hjelpsutstyr).
Bestillingsskjema finnes her.

2
Oppstartsansvarlig

Oppstartsansvarlig rapporterer til styret.


ANSVARSOMRÅDER

 • Oppstartsansvarlig i HSIL Fotball er Sportslig leder
 • Være klubbens kontaktperson mot foresatte og spillere under oppstart av nye lag
 • Gjennomføre oppstartsmøte og informere om dette på forhånd via våre kanaler og skoler
 • Gjennomfører de 3-tre første øktene sammen med det nye støtteapparatet
 • Bistå det nye årskullet med praktiske rundt utstyrsbestillinger, som baller, vester 1.hjelp etc.
 • Legge til rette for barnefotballkvelden

   

  ØNSKET KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONER
 • Plettfri vandel (levere politiattest i henhold til klubbens krav)
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst, strukturert samt være enkel å samarbeide med
 • Selvstendig og engasjert
 • God kjennskap til konseptet kvalitetsklubb
 • Erfaring fra trener/støtteapparat og/eller styrearbeid i klubben
 • Klubben tilbyr kurs og kompetansebyggende tiltak

   

  OMFANG

  Selvstendig arbeid rundt distribusjon og gjennomføring av oppstart nye årskull i HSIL Fotball

  Delta på/arrangere forum og samlinger i regi av klubb, delta på øvrige kurs, seminarer og samlinger etter behov.

Øvrige oppgaver som er nødvendig for å lykkes med oppstart av nye årskull/lag. 


3
Trenerkoordinator

​Trenerkoordinator rapporterer til sportslig leder gjennom sportslig utvalg.

ANSVARSOMRÅDER
 • Ansvar for at sportslige aktiviteter er i henhold til føringer i sportsplanen
 • Være faglig rådgiver/bistand for klubbens trenere/instruktører og sørge for en plan som sikrer at de blir fulgt opp sportslig, inkl. får faglig veiledning på feltet
 • Utarbeide spillestils dokument som vedlegg til sportsplanen
 • Bidra til at sportsplanen blir levende og følges av trenere i klubben
 • Arrangere trenerforum og evt. andre seminarer ved behov
 • Koordinere hospiteringsplan og bistå med spillerutviklingsaktiviteter til enkelte spillere.
ØNSKET KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONER
 • Plettfri vandel (levere politiattest i henhold til klubbens krav)
 • Evne til å kommunisere godt med trenere, spillere og øvrige representanter i klubben
 • Kjennskap til pedagogiske metoder for å spre budskapet på en forståelig måte
 • Ansvarsbevist, strukturert samt være enkel å samarbeide med
 • Selvstendig og engasjert
 • Minimum C-lisens, men foretrukket med B-lisens eler høyere
 • Klubben tilbyr kurs og kompetansebyggende tiltak
OMFANG
Bistå på treningsøkter etter ønske/behov
Selvstendig arbeid rundt utarbeidelse av planer etc.
Møter i sportslig utvalg etter behov.
Delta på/arrangere forum og samlinger i regi av klubben 3-5 ganger pr. år.
Delta på øvrige kurs, seminarer og samlinger etter behov.
Øvrige oppgaver som er nødvendig for å lykkes med å bygge klubb.

Bidra til å skape et godt trenermiljø i klubben.

4
Kvalitetsklubbansvarlig

ANSVARSOMRÅDER

 • Koordinere og lede arbeidet for å gjennomføre og etterleve kravene i konseptet kvalitetsklubb
 • Være klubbens kontaktperson mot krets for all dialog rundt konseptet kvalitetsklubb
 • Være faglig rådgiver/bistand for klubbens øvrige medlemmer rundt konseptet kvalitetsklubb
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben
 • Arrangere kompetansehevende tiltak rundt konseptet kvalitetsklubb
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva NFF legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet

   

  ØNSKET KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONER
 • Plettfri vandel (levere politiattest i henhold til klubbens krav)
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst, strukturert samt være enkel å samarbeide med
 • Selvstendig og engasjert
 • God kjennskap til konseptet kvalitetsklubb
 • Erfaring fra trener/støtteapparat og/eller styrearbeid i klubben
 • FLK 1,2 og 3
 • Klubben tilbyr kurs og kompetansebyggende tiltak

   

OMFANG

Selvstendig arbeid rundt utarbeidelse av planer etc.

Styremøter

Delta på/arrangere forum og samlinger i regi av klubb, krets og forbund 3-5 ganger pr. år.

Delta på øvrige kurs, seminarer og samlinger etter behov.

Øvrige oppgaver som er nødvendig for å lykkes med å bygge klubb og nå status som kvalitetsklubb.


4
Visjon og verdier

Vår visjon er "Mer enn Fotball”. Det betyr at klubben skal tilby og legge til rette for at alle i vårt nærområde som vil spille fotball skal få et best mulig tilbud tilpasset ønsker, ambisjoner og potensial. ​

Våre 3 verdier ligger til grunn for all aktivitet på og utenfor banen:

 • Klubben er sjef: Alle klubbens lag og medlemmer følger retningslinjene som klubben bestemmer. Det betyr også at klubben med de ulike rollene som bla. trenerkoordinator og/eller trenerutvikler skal følge opp og bistå lagene.
 • Engasjement: All aktivitet i klubben er langt på vei drevet av frivillighet, og foreldrene er den største og viktigste bidragsyteren. Det at alle i støtteapparatet vet hva som forventes ved å være med rundt et lag, og hva som kan forventes av klubben sentralt er avgjørende for god fotballaktivitet.
 • Fair Play: Alle er like mye verdt! Ved å respektere alle innenfor fotballfamilien sørger vi for trivsel og trygge rammer, noe som er avgjørende både for utvikling av fotballspillere og mennesket ellers i samfunnet


5
Kampvert

Generelt om Fair Play kampvertskap.

Fair Play Kampvert skal bidra til at fotballkampene foregår i trygge rammer hvor mestring og trivsel står i fokus. Fair Play Kampvert skal være en godt synlig person som bidrar til at kampen gjennomføres i rette Fair Play ånd, både på og utenfor banen.

Ordningen:

 • En person i laget oppnevnes som Fair Play ansvarlig
 • Fairplay ansvarlig oppnevner en av foreldrene som Fair Play kampvert
 • Oppgaven som Fair Play kampvert bør rulleres på alle foreldre slik at alle for et forhold til denne rollen.
 • Kampverten ifører seg den gule vesten

Oppgaver:

 • Ta i mot gjestende lag og ønske de velkommen
 • Ta i mot dommeren
 • Sørg for at Fair Play-møtet blir organisert mellom dommer og trenere før kampen
 • Påse at det gjennomføres Fair Play hilsen før og etter kamp
 • Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregrupper og lagledelsen. Ha med seg noen Foreldrevettreglerkort for utdeling
 • Sørge for at det ikke ligger søppel på og rundt banen. Kampvert er ansvarlig for at det blir plukket opp og kastet i søppelkasser
 • Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake.

Hsil Kampvert.pdf

5
Fiksansvarlig

Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS, er eid av Norges Fotballforbund. I FIKS skal klubben blant annet registrere spillere, trenere og ledere, registrere kamptropper, registrere og gjennomføre overganger samt melde på lag i seriespill.

ANSVARSOMRÅDER
 
·  Påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige "tilganger" til FIKS
·   Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen. 
 

Oppgaver  
·   Gi tilgang til FIKS for trenere, lagledere og andre som bør ha dette.
·    Fortløpende registrere klubbens nye og gamle spillere: aktiv/inaktiv.
·    Påse at alle spillere og personer med verv i klubben er registrert i FIKS med rette forsikringer/kontrakter.
·     Sørge for at alle med bruker i systemet kan sine oppgaver.
·     Administrere overganger inn og ut av klubben
·     Veilede og hjelpe brukere ved spørsmål
·     Melde på klubbens lag i seriespill

 
Interne kanaler 
Via styre, sportslig koordinator og fotballgruppas informasjonsansvarlige.6
Dommeransvarlig

INSTRUKS FOR Dommeransvarlig

ANSVARSOMRÅDER

 • Rekrutering av nye dommer – 1.introduksjon på internturerningen for våre 13åringer
 • Gjennomføre dommerkurs for nye dommere, det året de fyller 14år.
 • Fordele kamper til dommere, etter oppsatt skjema fra OFK.
 • Oppfølgning og veiledning av dommer under sesong.
 • Rekruttering av dommere for videre dommerutdannelse i regi av OFK.
 • Kontakt med trenere, lagledere og krets

ØNSKET KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONER

 • Plettfri vandel (levere politiattest i henhold til klubbens krav)
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Erfaring fra eget dommerverv
 • Ansvarsbevisst, strukturert samt være enkel å samarbeide med
 • Selvstendig og engasjert
 • Meget god kjennskap til gjeldene regelverk
 • Erfaring som spiller og fra trener/støtteapparat og/eller styrearbeid i klubben
 • Klubben tilbyr kurs og kompetansebyggende tiltak

  OMFANG


  Selvstendig arbeid rundt distribusjon og gjennomføring av ansvarsområder.
  Delta på/arrangere forum og samlinger i regi av klubb, delta på øvrige kurs, seminarer og samlinger etter behov.
  Øvrige oppgaver som er nødvendig for å lykkes med våre dommere.


7
Politiattest-ansvarlig

INSTRUKS FOR POLITIATTEST-ANSVARLIG

Steg for steg - for den i klubben som er ansvarlig

ANSVARSOMRÅDER

 • Innhente politiattest fra alle trenere og lagledere.
 • Vedlikeholde og ajourføre lister over tillitsmenn med politiattest.
 • Ha kontroll på formålsattest, og at den til enhver tid er oppdatert. 

ØNSKET KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONER

 • Plettfri vandel (levere politiattest i henhold til klubbens krav)
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst, strukturert samt være enkel å samarbeide med
 • Selvstendig og engasjert
 • Meget god kjennskap til gjeldene regelverk
 • Klubben tilbyr kurs og kompetansebyggende tiltak

  OMFANG

  Selvstendig arbeid rundt distribusjon og gjennomføring av ansvarsområder.
  Delta på/arrangere forum og samlinger i regi av klubb, delta på øvrige kurs, seminarer og samlinger etter behov.

HSIL fotball instruks politiattestansvarlig.pdf


8
Fair Play ansvarlig

INSTRUKS FOR FAIR PLAY-ANSVARLIG

Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i HSIL Fotball 

Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen FairPlay mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.  

ANSVARSOMRÅDER

 • Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i fotballgruppa
 • Utarbeide en årlig Fair Play-plan
 • Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå
 • Bistå styret, Sportslig Utvalg, arrangementskomiteer og administrativ leder i informasjon og kommunikasjon av Fair Play-arbeidet Fotballgruppa
 • Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene 
 • Fotballgruppas ansvarlige for arbeidet med Fair Play
 • Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet  

Oppgaver 

 • Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter
 • Forankring av Fair Play i styret
 • Forankring av Fair Play i Sportslig utvalg
 • Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter / laglederforum
 • Opplæring innen Fair Play på seksjons-, lags- og trener- / lagleder- / spillernivå
 • Fair Play-plan 

Interne kanaler 
Via styre, sportslig koordinator og fotballgruppas informasjonsansvarlige kommunisere Fair Play-aktiviteter, planer og arbeid.  

Hvem Fair Playansvarlig samarbeider mest med:

 • Informasjon/markedsansvarlig / leder
 • Lagledere / Trenere 
 • Forbund
 • Krets10
Til nye spillere og foresatte!

Velkommen til Høybråten og Stovner Fotball.

HSIL består av ca 48 lag og 750 spillere i alderen 6 – 70+.

Fotballen i HSIL er drevet på frivillighet. HSIL er klubbstyrt men foreldredrevet. Det vil si at alle trenere og lagledere bruker sin fritid på å trene og følge opp ett lag. Klubben er helt avhengig av at foreldre stiller opp. Dersom du kan tenke deg et verv på laget for ditt barn, nøl ikke med å ta kontakt. Vårt tilbud er til barn som er tilknyttet HSIL sitt område, dvs. Stovner Skole, Haugen Skole, og Høybråten Skole. Se også www.hsil.no / fotball for mer informasjon om fotballen i Høybråten og Stovner IL.

Fair Play / Foreldrevettregler :
Fair Play handler om alt som skjer på banen, både under trening og kamper. Men det handler også om hvordan man oppfører seg utenfor selve fotballbanen.

 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne – i medgang og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Alle har ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse - konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig.
 • Støtt opp om klubbens arbeid – bl.a gjennom foreldremøter.
 • Det er ditt barn som spiller fotball - Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!
 • Det forventes at alle foreldre engasjerer seg når barnet er meldt inn klubben. Hvert lag trenger mange foreldre i støtteapparatet som trenere, lagledere, trivselskomite eller sjåfører til bortekamper etc.

Regler på kamp og trening

Kamp
Møte tidsnok!
God oppførsel mot motstanderlag
Kamprop
Fair Play
Takke for kampen
Alle er venner

Trening
Etterstreb å komme tidsnok!
Ikke vold
Ikke kjeft på trener, medspillere eller dommer
Ikke godteri /Tyggegummi etc
Alle er venner

Husk drikkeflaske og leggskinn!

For jentene: ikke hengeøredobber, husk hårstrikk.

Trening

Alle lag trener 1-2 ganger pr uke.

Kamper
Alle lag er med i serien til Oslo Fotballkrets. Det er ca en kamp pr uke i månedene mai, juni, august og september.
De aller yngste er med i en egen mini serie.

Cuper
Det er opptil hvert lag å melde laget på til cuper etc. Dette bekoster laget selv.

Internturnering
Første helgen etter skolestart i august arrangeres intern-cup for alle HSIL lagene.

Drakter / utstyr
Drakt/trøye får man fra kubben.
Shorts og strømper kjøpes på G-Sport Metro, der har vi klubbavtale som gir alle medlemmer rabatt.
I kamp bruker HSILs spillere lyseblå trøyer og lyseblå strømper, shortsene skal være mørkeblå.

Alle må ha leggskinn og fotballsko!

Dugnad
Av dugnader i fotballen er det obligatorisk å stille som kioskvakt en gang i året. Ellers må man stille opp på vårrydding etc på banen.

Priser 2018:

5er   :        Kr 2.500,-
7er   :        Kr 3.000,-
9er   :        Kr 3.500,-
11er :       Kr 3.500,-
B/C-lag/Old boys: Kr 2000,-
Old boys/girls – kun trening: Kr 700,-

Familiemedlemsskap: Ingen familie skal betale mer enn kr 7.000 i treningsavgifter. Dette gjelder alle med samme adresse og på alle nivå.

Hvis en spiller ikke betaler treningsavgift innen forfall/avtalt tid tillates det ikke at spiller stiller opp på kamp/trening.

Styret 2017 består av følgende personer.

StyrelederHåvard Braserudhaget
Sportslig leder
Bjørn Skogholt
ØkonomiansvarligAnine Myhraas
SekretærLena Bergersen
StyremedlemAndré Kinnan
StyremedlemTor Andresen
StyremedlemJeanette H. Hoelsæther
StyremedlemMikjel Bjercke
VaramedlemKjetil Hofslund

 

Felles mail til Styret er: fotball@hsil.no  Har du spørsmål - nøl ikke med å ta kontakt!

Hilsen styret i HSIL fotball


10
Vinterdriften på banen

Vinterbanen er et samarbeid mellom fotballstyret, vinterdriftsansvarlig og driftspersonell.

 • Driftsansvarlig sender snø-rapport til måkepersonell når det har kommet nedbør.

 • Stenging av banen er etter dialog mellom minimum 2 av ovennevnte ansvarlige.

 • Drifts-/måkepersonellet er den mest erfarne vinter-banen-personen i samarbeidet.

 • Banen stenges for å få best mulig treningsforhold igjennom vinteren.

 • Vi bruker kjemikalier for opprettholdelse av best mulig underlag (Kjemikalier er dyrt).

 • Så langt det er mulig må vi unngå for mye fuktighet i matta.

 • Fuktigheten som ikke dreneres vil fryse og skape enda dårligere drenering.

 • Fuktighet på banen er lite hensiktsmessig, ikke spytt ut vann, eller hell ut vann fra banen.

 • Det skal være maks 2 mål på 7`ern.
 • Det skal være maks 6 mål på 11`ern.
 • Det skal være maks 4 mål på 5`erne.
 • Målene løftes i tverrligger, forfra og må derfor være tilgjengelig forfra med traktor.
 • (Ikke sett målene med åpningen ut fra banen)

 • Fuktighet på banen er lite hensiktsmessig, ikke spytt ut vann, eller hell ut vann fra banen.

  NB!
 • Det skal ikke spilles/trenes på banen når det er kram snø. (fra ca. minus 1 og mildere). Hvis det blir fotspor på banen vil dette fryse til is og banen blir lite brukbar.  

 

 I fokus